PRZEGLĄDY SOI

Przeglądy środków ochrony indywidualnej (SOI)

Jest to specjalistyczny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, taki jak szelki bezpieczeństwa, kaski, liny asekuracyjne, amortyzatory bezpieczeństwa itd. SOI powinny być używane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie specjalistyczne przeszkolenie w zakresie jego bezpiecznego użytkowania. Każdorazowo pracownik używający SOI musi dokonać kontroli sprzętu przed użyciem, jak i musi używać sprzętu posiadającego okresowe przeglądy techniczne, co jest zapisane w dołączonych instrukcjach użytkowania.

Firma Trango oferuje kompleksowe przeglądy środków ochrony indywidualnej obejmujące:

  • sprawdzenie sprzętu,
  • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji,
  • ocenę pod kątem dalszego użytkowania sprzętu

Obecnie możemy przeprowadzać autoryzowane przeglądy środków ochrony indywidualnej wymienionych poniżej producentów sprzętu:
Petzl, Beal, Singing Rock, Tendon, Kong, Camp Safety, Cassin, DMM, Skylotec, Tractel, Rock Empire

Komponenty SOI używane do ochrony przed upadkiem z wysokości należą do grupy środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji. Przeznaczone są do ochrony przed poważnymi, nieodwracalnymi uszkodzeniami ciała jak i śmiercią, dlatego odpowiednie użytkowanie, przechowywanie jak i konserwacja wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkownika.

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) oraz wdrożoną przez nie  dyrektywę dotyczącą środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG, SOI muszą być poddawane okresowym kontrolą technicznym.

Okresowy przegląd techniczny jest wykonywany zgodnie z wymogami dołączonej instrukcji i może go wykonywać osoba o odpowiednich kompetencjach. Większość producentów sprzętu określa bardzo dokładnie poziom kompetencji kontrolera SOI oraz okres co jaki czas musi być wykonany taki przegląd. Częstotliwość prowadzenia przeglądów uzależniona jest od charakterystyki użytkowania sprzętu, warunków w jakich jest użytkowany  – jednak przeglądy powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 365).

Pracownik, który odbył specjalistyczne szkolenie z zakresy pracy na wysokości powinien być w stanie ocenić każdorazowo sprzęt SOI przed użyciem. Natomiast dokładną, okresową kontrolę SOI dokonuje autoryzowany kontroler znający zasady działania poszczególnych składników sprzętu ochronnego, który każdorazowo potwierdza przeprowadzenie przeglądu w karcie użytkowania.

 

Środki Ochrony Indywidualnej przekazane pracownikom do użytkowania bez indywidualnych oznaczeń, instrukcji użytkowania, wypełnionych kart użytkowania z potwierdzonymi okresowymi przeglądami nie mogą być użytkowane przez pracowników. Taki sprzęt nie spełnia wymagań przepisów BHP z wszelkimi tego konsekwencjami.

 

 

 

Facebook

Google Plus