SZKOLENIA

Prowadzimy następujące szkolenia:

SZKOLENIA OTDL

Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych. Używając sprzęt ochrony indywidualnej (SOI) chroniący przed upadkiem z wysokości należy wykazać się odpowiednimi kompetencjami jak i doświadczeniem. Zarówno osoby kierujące pracownikami jak i sami pracownicy powinni być świadomi ryzyka związanego z wykonywaniem zadania roboczego na wysokości.

Ryzyka przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych nie można ograniczyć do zera, zawsze istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku. Dysponując odpowiednim doświadczeniem, sprzętem jak i profesjonalnym szkoleniem jesteśmy w stanie wykonywać bezpiecznie prace na wysokości.

Prace na wysokości w dostępie linowym należą do najbardziej skomplikowanych i trudnych do bezpiecznego wykonania, dlatego odpowiednie szkolenie jest niezbędne. Firma TRANGO prowadzi przede wszystkim szkolenia  w systemie OTDL, polskiej organizacji zrzeszającej techników dostępu linowego.

logo_odtl

Organizacja Techników Dostępu Linowego jest odzwierciedleniem trzypoziomowych, międzynarodowych systemów prac na wysokości takich jak SPRAT, FISAT, SOFT oraz najbardziej znanego IRATA. OTDL jest dostosowany do polskich realiów, tzn. technicy linowi posiadający pierwszy stopień uprawnień są przeszkoleni do samodzielnego przygotowania miejsca pracy, dobrania odpowiedniego sprzętu. Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę jak i odpowiednie kompetencje do wykonywania prac na wysokości w dostępie linowym z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu SOI potwierdzone końcowym egzaminem przed niezależną komisją jak i imiennym certyfikatem.

Szkolenie w systemie OTDL trwa  4 dni + 1 dzień egzamin certyfikujący, wyróżniamy 3 poziomy kwalifikacyjne:

Poziom 1 (Technik Dostępu Linowego) obejmuje:

 • obsługa i podstawowa wiedza w zakresie inspekcji Sprzętu Ochrony Indywidualnej (SOI) czyli sprzęt niezbędny do wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości
 • budowa prostych stanowisk roboczych
 • poruszanie po linie: zjazdy, podchodzenie, transfer,
 • podstawowe techniki ratownictwa wysokościowego

Poziom 2 (Specjalista Dostępu Linowego) obejmuje:

 • kierowanie zespołem techników dostępu linowego ( nadzór)
 • rozszerzone techniki ratownictwa
 • szersza wiedza w zakresie budowy  stanowisk roboczych i poręczowania
 • budowanie skomplikowanych układów wyciągowych
 • metody planowania pracy (ocena ryzyka) oraz plan BIOZ

Poziom 3 ( Instruktor Dostępu Linowego OTDL) obejmuje:

 • kompleksowa wiedza w zakresie zaawansowanych technik ratowniczych
 • kompleksowa wiedza w zakresie zaawansowanych układów wyciągowych
 • wiedza w zakresie przepisów prawnych oraz systemu certyfikacji OTDL
 • pełna wiedza i umiejętności z poziomów 1, 2 i 3

Zajęcia prowadzą instruktorzy OTDL P3, szkolimy w ośrodku szkoleniowym SAH w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 10/12.

DOSTĘP BUDOWLANY

Szkolenie do pracy na wysokości w tzw. „dostępie budowlanym”

Pod pojęciem prac na wysokości możemy wyróżnić prace wykonywane zarówno skomplikowanymi metodami dostępu linowego, oparte o specjalistyczny sprzęt ochrony osobistej, jak i proste pod względem ich zabezpieczenia. Większość prac wykonywanych przez pracowników na wysokości może być zabezpieczona podstawowym sprzętem asekuracyjnym tj. kask, szelki bezpieczeństwa i linka bezpieczeństwa. Różnorodność miejsc pracy: dachy, silosy, drabiny, rusztowania, magazyny wysokiego składowania  itp. wymagają programu szkolenia przygotowanego do konkretnego stanowiska pracy.

Jako profesjonalna firma szkoląca z zakresu pracy na wysokości również zajmujemy się tą dziedziną, potocznie nazywaną szkoleniami w tzw. dostępie budowlanym.

Każde szkolenie jest poprzedzone dokładną analizą miejsca pracy, posiadanego sprzętu jak i poziomu wiedzy szkolonych pracowników. Wspólnie z osobą decyzyjną w Państwa firmie, osobą kierująca pracownikami w miejscu pracy ustalamy zakres szkolenia, sposoby zabezpieczenia miejsca pracy.

Ze swojej strony oferujemy kompleksową usługę obejmującą min:

 • ocenę miejsca pracy, rodzaj wykonywanych prac,
 • ocenę ryzyka na konkretnych stanowiskach roboczych,
 • dobór odpowiednich metod asekuracji i sprzętu ochrony osobistej,
 • przeszkolenie pracowników, przeprowadzenie pokazu bezpiecznej pracy,
 • stworzenie instrukcji stanowiskowych,
 • zaprojektowanie i montaż stałych systemów asekuracyjnych,
 • sprzedaż jak i okresowe przeglądy sprzętu ochrony indywidualnej do pracy na wysokości,
 • audyty bezpieczeństwa pracy na wysokości, uwzględniające procedury ratownicze.

jedynie należy wybrać jaki zakres oferty Państwa interesuje.

Czas trwania szkolenia dostosowany jest konkretnie do wymogów klienta i specyfiki pracy. Najkrótsze szkolenie w formie pokazu trwa 1 dzień (ok 8 godzin lekcyjnych) zawiera część wykładową i część pokazową. Tego typu szkolenie skierowane jest do pracowników jako szkolenie okresowe, odświeżające wiedzę zdobytą na poprzednich kursach.

Dopiero na kursach trwających od dwóch dni przeprowadzane są ćwiczenia, w których biorą udział pracownicy. W trakcie takiego szkolenia pracownik, oprócz wiedzy teoretycznej nabędzie umiejętności praktycznych bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisku, co jest istotne w przypadku pracowników nowozatrudnionych, będących pierwszy raz na tego typu szkoleniu.

W zależności od wymagania klienta, szkolenia mogą kończyć się egzaminem kompetencji, potwierdzającym nabycie umiejętności bezpiecznej pracy. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia z wyszczególnionym programem kursu.

Pamiętajmy, jako pracodawca mamy obowiązek przeszkolić pracownika do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku roboczym. Korzystając ze  sprzętu ochrony osobistej (SOI) przed upadkiem z wysokości, pracownik musi używać go zgodnie z instrukcją. Instrukcje zawierają informację, że sprzęt może być używany przez osobę która ukończyła specjalistyczne szkolenie. Szkolenia BHP prowadzone w formie wykładu, nie uczą praktyki, która jest niezbędna do sprawnego jak i bezpiecznego posługiwania się sprzętem SOI. Czasami proste metody asekuracji, są o wiele bardziej skuteczne niż skomplikowane systemy zabezpieczające.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

KURSY SKAŁKOWE

Facebook

Google Plus